معنی و ترجمه کلمه thin skinned به فارسی thin skinned یعنی چه

thin skinned


داراى پوست نازک ،پوست نازک ،(مج ).حساس ،نازک نارنجى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها