معنی و ترجمه کلمه think nothing of به فارسی think nothing of یعنی چه

think nothing of


هيچ پنداشتن ،ناچيز شمردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها