معنی و ترجمه کلمه thinking به فارسی thinking یعنی چه

thinking


فکرکننده ،باشعور
روانشناسى : تفکر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها