معنی و ترجمه کلمه this line lies north به فارسی this line lies north یعنی چه

this line lies north


اين خط شمالى( و )جنوبى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها