معنی و ترجمه کلمه three-phase compound commutator motor به فارسی three-phase compound commutator motor یعنی چه

three-phase compound commutator motor


علوم مهندسى : موتور کموتاتور کمپوند سه فازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها