معنی و ترجمه کلمه three-phase series commutator motor به فارسی three-phase series commutator motor یعنی چه

three-phase series commutator motor


علوم مهندسى : موتور کموتاتور دار سرى سه فازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها