معنی و ترجمه کلمه three-phase synchroscope به فارسی three-phase synchroscope یعنی چه

three-phase synchroscope


علوم مهندسى : سنکروسکپ سه فاز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها