معنی و ترجمه کلمه through به فارسی through یعنی چه

through


)=thru(از ميان ،از وسط،از توى ،بخاطر،سرتاسر،از اغاز تا انتها،کاملا،تمام شده ،تمام ،از طريق ،بواسطه ،در ظرف
بازرگانى : سراسرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها