معنی و ترجمه کلمه throw back به فارسی throw back یعنی چه

throw back


ترقى وپيشرفت را عقب انداختن ،باعث تاخير شدن ،رجعت ،برگشت به خصال نياکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها