معنی و ترجمه کلمه tiger moth به فارسی tiger moth یعنی چه

tiger moth


(ج.ش ).پروانه درشت اندام ودراز بال)arctiidae(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها