معنی و ترجمه کلمه till به فارسی till یعنی چه

till


: )prep.& conj.(تا،تااينکه ،تاانکه ،تاوقتيکه ، : )n.& vt.vi.(کشت کردن ،زراعت کردن ،زمين را کاشتن ،دخل پول ،کشو،دخل دکان ،قلک ،يخرفت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها