معنی و ترجمه کلمه time lag به فارسی time lag یعنی چه

time lag


زمان مرده ،فاصله زمانى مرده ،زمان تلف شده
معمارى : زمان تاخير
شيمى : فاصله زمانى
بازرگانى : تاخير زمانى
علوم هوايى : تاخير زمانى
علوم نظامى : سکته زمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها