معنی و ترجمه کلمه time preference theory of interest به فارسی time preference theory of interest یعنی چه

time preference theory of interest


بازرگانى : نظريه بهره بر مبناى رجحان زمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها