معنی و ترجمه کلمه time-keeper به فارسی time-keeper یعنی چه

time-keeper


متصدى اوقات کار،متصدى اوقات ،متصدى ثبت اوقات کار
علوم مهندسى : وقت نگه دار
ورزش : وقت نگهدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها