معنی و ترجمه کلمه tip به فارسی tip یعنی چه

tip


يک بر کردن ،خالى کردن ،سرازير کردن نوک ،ضربه ارام به توپ ،پول چاى ،اطلاع منحرمانه ،ضربت اهسته ،نوک گذاشتن ،نوک دارکردن ،کج کردن ،سرازير کردن ،يک ورشدن ،انعام دادن ،محرمانه رساندن ،سرقلم ،راس ،تيزى نوک چيزى
علوم مهندسى : صفحه کوچک
ورزش : نوعى اسکى
علوم نظامى : در عکاسى هوايى چرخش دوربين حول محور افقى هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها