معنی و ترجمه کلمه title به فارسی title یعنی چه

title


مستند،مالکيت ،حق يا ادعا،باب ،فصل ،عيار،عوض ،مقابل ،دارنده عنوان قهرمانى ،کنيه ،سمت ،اسم ،مقام ،حق ،استحقاق ،سند،صفحه عنوان کتاب ،عنوان نوشتن ،واگذارکردن ،عنوان دادن به ،لقب دادن ،نام نهادن
قانون ـ فقه : عنوان ،نامگذارى و نام
بازرگانى : اسم ،عنوان
ورزش : درجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها