معنی و ترجمه کلمه to admit of d به فارسی to admit of d یعنی چه

to admit of d


مشکوک بودن ،مورد بحث بودن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها