معنی و ترجمه کلمه to ask blessing به فارسی to ask blessing یعنی چه

to ask blessing


پيش ازغذابرکت طلبيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها