معنی و ترجمه کلمه to be annoged به فارسی to be annoged یعنی چه

to be annoged


ازرده شدن ،رنجيدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها