معنی و ترجمه کلمه to be on her beam ends به فارسی to be on her beam ends یعنی چه

to be on her beam ends


يک برشدن ،نزديک بوارونه شدن( کشتى) ،درخطربودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها