معنی و ترجمه کلمه to be prolonged به فارسی to be prolonged یعنی چه

to be prolonged


امتداد يافتن ،دراز( تر )شدن ،تمديدپيدا کردن ،بدرازا کشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها