معنی و ترجمه کلمه to be transferred به فارسی to be transferred یعنی چه

to be transferred


انتقال يافتن ،منتقل شدن ،واگذارشدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها