معنی و ترجمه کلمه to break loose به فارسی to break loose یعنی چه

to break loose


ول شدن ،در رفتن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها