معنی و ترجمه کلمه to bring in به فارسی to bring in یعنی چه

to bring in


تازه اوردن ،ابداع کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها