معنی و ترجمه کلمه to carry through به فارسی to carry through یعنی چه

to carry through


انجام دادن ،بپايان رساندن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها