معنی و ترجمه کلمه to come onthe wings of به فارسی to come onthe wings of یعنی چه

to come onthe wings of


سواربادشدن ،مانندبادامدن ،بسيارتندامدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها