معنی و ترجمه کلمه to commit murder به فارسی to commit murder یعنی چه

to commit murder


قتل کردن ،خون ناحق ريختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها