معنی و ترجمه کلمه to cut short به فارسی to cut short یعنی چه

to cut short


کوتاه کردن ،قطع کردن ،ميان برکردن( راه)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها