معنی و ترجمه کلمه to dig for information به فارسی to dig for information یعنی چه

to dig for information


خبرجويى کردن ،جوياى خبرشدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها