معنی و ترجمه کلمه to drill through به فارسی to drill through یعنی چه

to drill through


سوراخ کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها