معنی و ترجمه کلمه to drum at a door به فارسی to drum at a door یعنی چه

to drum at a door


درزدن ،درکوبيدن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها