معنی و ترجمه کلمه to fabricate a document به فارسی to fabricate a document یعنی چه

to fabricate a document


سندى راجعل کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها