معنی و ترجمه کلمه to fly into a rage به فارسی to fly into a rage یعنی چه

to fly into a rage


خشمگين شدن ،ازجادر رفتن ،غضبناک شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها