معنی و ترجمه کلمه to found a college به فارسی to found a college یعنی چه

to found a college


دانشکده اى تاسيس کردن( بوسيله دادن هزينه نخستين ان)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها