معنی و ترجمه کلمه to found a college به فارسی to found a college یعنی چه

to found a college


دانشکده اى تاسيس کردن( بوسيله دادن هزينه نخستين ان)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها