معنی و ترجمه کلمه to gain a over به فارسی to gain a over یعنی چه

to gain a over


پيش افتادن از،برترى ياتفوق جستن بر،پيشدستى کردن بر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها