معنی و ترجمه کلمه to get up steam به فارسی to get up steam یعنی چه

to get up steam


بخاربراى راه انداختن ماشين توليدکردن ،کم کم گرم شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها