معنی و ترجمه کلمه to give a stir to به فارسی to give a stir to یعنی چه

to give a stir to


تکاندادن ،بهم زدن( اتش) ،تحريک کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها