معنی و ترجمه کلمه to give one his revenge به فارسی to give one his revenge یعنی چه

to give one his revenge


فرصت جبران يا تلافى بحريف دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها