معنی و ترجمه کلمه to give up the ghost به فارسی to give up the ghost یعنی چه

to give up the ghost


جان دادن ،جان تسليم کردن ،روح تسليم کردن ،مردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها