معنی و ترجمه کلمه to go on a picnic به فارسی to go on a picnic یعنی چه

to go on a picnic


بگردش دسته جمعى رفتن ،درسوردانگى شرکت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها