معنی و ترجمه کلمه to haul over the coals به فارسی to haul over the coals یعنی چه

to haul over the coals


سخت مواخذه کردن ،عيب گرفتن از

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها