معنی و ترجمه کلمه to have a finger in the pie به فارسی to have a finger in the pie یعنی چه

to have a finger in the pie


پادرميان کارى گذاشتن ،درچيزى( فضولانه ) دخالت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها