معنی و ترجمه کلمه to have short views به فارسی to have short views یعنی چه

to have short views


د رانديشه حال بودن وبس ،کوته نظر بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها