معنی و ترجمه کلمه to hold cheap به فارسی to hold cheap یعنی چه

to hold cheap


ناچيزشمردن ،حقيرشمردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها