معنی و ترجمه کلمه to keep an appointment به فارسی to keep an appointment یعنی چه

to keep an appointment


بقرار( ياوعده ) خود عمل کردن ،سروقت معين د رجايى حاضرشدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها