معنی و ترجمه کلمه to keep guard به فارسی to keep guard یعنی چه

to keep guard


مواظب( کارخود )بودن ،احتياط کردن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها