معنی و ترجمه کلمه to kill beef به فارسی to kill beef یعنی چه

to kill beef


گاو کشتن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها