معنی و ترجمه کلمه to lay the track به فارسی to lay the track یعنی چه

to lay the track


ريل کشيدن ،ريل گذارى کردن ،خطاهن کشيدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها