معنی و ترجمه کلمه to leave someone in the lurch به فارسی to leave someone in the lurch یعنی چه

to leave someone in the lurch


کسيرا در گرفتارى گذاشتن ،کسيرا کاشتن يا جا گذاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها