معنی و ترجمه کلمه to look forward به فارسی to look forward یعنی چه

to look forward


جلو( يابه اينده )نگاه کردن ،انتظارداشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها